Curve(曲线)是一种1几何对象,通常由一系列点表示。Curve的特殊子类定义了点之间的内插类型。Curve是一种非实例化类。

Curve属性

·         Curve具有其点的坐标。

·         Curve定义为1维几何对象。

·         如果未通过相同的点两次,Curve就是简单的。

·         如果其起点等于其终点,Curve就是封闭的。

·         封闭Curve的边界为空。

·         非封闭Curve的边界由其两个端点构成。

·         简单且封闭的CurveLinearRing